Preskoči glavno vsebino

Male komunalne čistilne naprave in greznice

Z letom 2016 je začela veljati nova Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/15).

 • Lastnikom greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije in ta ni predvidena, ni več potrebno do konca leta 2017 preurediti obstoječih greznic v male komunalne čistilne naprave.
 • Obstoječi lastniki greznic morajo preurediti svoje greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta, medtem ko še vedno velja, da morajo vsi lastniki novogradenj na teh območjih vgraditi male komunalne čistilne naprave.
 • Lastnik objekta, ki odvaja komunalno odpadno vodo brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez greznice), mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2021.
 • To velja tudi za lastnike objekta, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje njegovega objekta.
 • V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava ali pretočna greznica z OBVEZNO nadgradnjo, predpisano v uredbi.
 • V primeru, da je obstoječa greznica dovolj velika, se lahko ustrezno nadgradi, kot je predpisano v uredbi (ponikanje, filtriranje …).
 • Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
 • Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih (vodovarstvena območja).

 

Naloge lastnika, upravljavca MKČN

 

Lastnik (upravljalec) MKČN mora pred zasutjem male komunalne čistilne naprave o tem nujno obvestiti Komunalo Kranjska Gora d.o.o., ki bo na terenu opravila ogled in določila lokacijo naprave, lastniku pa potrdila obrazec, ki ga bo potreboval kot prilogo k dokumentaciji za dodelitev subvecije.

Obrazec o pregledu MKČN lahko natisnete in posredujete na sedež podjetja. 

 

 • Lastnik (upravljalec) MKČN mora po vgradnji naprave v roku 15. dni po začetku njenega obratovanja pisno obvestiti Komunalo Kranjska Gora d.o.o..
 • Lastnik (upravljalec) ne prej kot 3 mesece in najpozneje 9 mesecev po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve.
 • Lastnik (upravljalec) rezultate analize najpozneje 30 dni od prejetja skupaj z izpolnjenim obrazcem »poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo, manjšo od 50 PE«, posreduje Komunali. Za tipske naprave je obvezna priloga izjava o lastnostih (oz. skladnosti) MKČN.
 • Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsako tretje leto), Komunale Kranjska Gora d.o.o. opravi pregled delovanja MKČN in izdela poročilo o pregledu.

 

Upravljalec MKČN mora hraniti dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti ob pregledu MKČN:

 

 • izjavo o lastnostih (skladnosti) MKČN s standardi v slovenskem jeziku,
 • navodila za vzdrževanje in obratovanje v slovenskem jeziku,
 • dokumentacijo o opravljenih delih na mali komunalni čistilni napravi,
 • podatke o ravnanju z blatom,
 • podatke o izrednih dogodkih, ki nastanejo med obratovanjem zaradi drugačne sestave odpadne vode, okvar ali drugih prekinitev delovanja.

 

Praznjenje greznic in MKČN

 

Na območju občine, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, se greznice in male komunalne čistilne naprave sistematično praznijo enkrat na tri leta, storitev pa se obračunava mesečno.

 

Potek praznjenj

 

Na dan praznjenja je potrebno ustrezno pripraviti greznico oz. MKČN (omogočiti dostop - odstraniti morebitne ovire …).

 

Graznice in male komunalne čistilne naprave praznimo v obdobju od 15. aprila do 31. oktobra. 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.