Preskoči glavno vsebino

Katalog IJZ

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 • Naziv organa: KOMUNALA, KRANJSKA GORA, d.o.o.
 • Datum prve objave kataloga:
 • Osnovni podatki o katalogu
 • Datum zadnje spremembe: 13.9.2019
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.komunala-kg.si
 • Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen na sedežu podjetja Komunale Kranjska Gora d.o.o. v tiskani obliki.

 

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 • Naziv: KOMUNALA, KRANJSKA GORA, d.o.o.
 • Naslov: Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek
 • Telefon: 04 5881 156
 • Telefaks: 04 5879 309

Splošni podatki o organu

E - naslov: info@komunala-kg.si ,

ime.priimek@komunala-kg.si

 

Transakcijski račun: SI56 0700 0000 0121 534

 

Matična številka: 5918375

 

Identifikacijska številka za DDV: SI43632319

 

Organigram in podatki o organizaciji organa

 

USTANOVITELJ DRUŽBE

Ustanoviteljica je Občina Kranjska Gora.

 

DEJAVNOSTI DRUŽBE

Komunala, Kranjska Gora, d.o.o. s sedežem na Komunalni bazi TABRE, na novem naslovu v Gozd Martuljku, Spodnjih Rutah 50 (prejšnji naslov Kolodvorska ulica 1a, 4280 Kranjska Gora) opravlja tiste dejavnosti, ki so z odlokom opredeljene kot gospodarske javne službe, predvsem pa tista, ki pomenijo izvajanje naslednjih opisno določenih dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v naselju Belca,
 • ravnanje s komunalnimi odpadki,
 • vzdrževanje in čiščenje javnih prometnih površin

 

Družba izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:

 • izdaja projektne pogoje in soglasja - dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje in druge komunalne objekte in naprave,
 • določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo

 

Podjetje:

Komunala, Kranjska Gora, d.o.o.

Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek

 

Dejavnosti:

 • Vodja dejavnosti: ravnanje z odpadki, zimska služba, vzdrževanje cest

Janez Korpič

 • Vodja dejavnosti: vodovod, kanalizacija, vodenje katastra

Matjaž Kučina

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih oddelkov

 • Vodja financ in računovodstva: 

Tanja Ferk

 

Nadzorni svet

ČLANI NS:

 • Emil Tavčar, predsednik
 • Jože Dovžan
 • Tjaša Prusnik
 • Nenad Šmehil
 • Janez Korpič

 

Kontaktni podatki uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek: Mateja Žumer

Funkcija: v. d. direktorice

Telefon: 04 588 11 56

E - naslov: mateja.zumer...

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

IEPRI d.o.o.

Dunajska cesta 106

1000 Ljubljana

E-naslov: ...

 

Seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje o upravnih zadevah izdaje mnenj, soglasij in projektnih pogojev

Ime in priimek: Matjaž Kučina

E - naslov: ...

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam zakonov:

 • Zakon o gospodarskih javnih službah
 • Zakon o gospodarskih družbah

 

Akti družbe:

 

Predpisi lokalne skupnosti

 

Povezave na registre predpisov

 

Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Organ odloča o zahtevi za dostop do informacij javnega značaja po postopku, ki ga določa Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in pri pisni zahtevi za vprašanja, ki niso urejena z navedenim zakonom, Zakon o splošnem upravnem postopku.
 • Upravni postopek:
 • Projektni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod , daljinsko ogrevanje, zemeljski plin, kanalizacijo, ravnanje z odpadki
 • Soglasje k projektnim rešitvam
 • Izdelava smernic (k prostorskim aktom, lokacijskemu in zazidalnemu načrtu)
 • Izdaja soglasja za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (tudi povečava ali razdelitev obstoječega vodovodnega priključka)
 • Javna naročila

 

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • zbirka podatkov o uporabnikih komunalnih storitev
 • seznam vodnih sistemov in vodozbirnih objektov
 • seznam (nadstrešnic) mest za ločeno zbiranje odpadkov
 • kataster komunalnih naprav

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Seznam zbirk
 • Ceniki

 

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja, naročila malih vrednosti,...

 

 

Register pomembnejših dokumentov

 • sporočila za javnost (spletna stran)
 • obvestila na hrbtni strani položnic
 • urnik odvoza odpadkov

 

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

spletna stran Komunale Kranjska Gora d.o.o.:

www.komunala-kg.si

e-naslov: ...

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Fizično na sedežu podjetja:

Vsi dokumenti in informacije javnega značaja so v času uradnih ur dostopni na sedežu podjetja Komunale, Kranjska Gora, d.o.o.. (Komunalna baza TABRE v Gozd Martuljku).

 

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.