Preskoči glavno vsebino

Oskrba s pitno vodo

NAČINI OBVEŠČANJA V ZVEZI Z OSKRBO S PITNO VODO IZ VODOVODOV V UPRAVLJANJU KOMUNALE KRANJSKA GORA d.o.o. in ZASEBNIH VODOVODOV

Skladno z določili Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS št. 61/23) – v tekstu Uredbe, je upravljavec vodovodov v Občini Kranjska Gora dolžan obveščati uporabnike javne službe, ki izvaja oskrbo s pitno vodo v občini in vse lastnike zasebnih vodovodov o načinu(ih), s katerimi bodo posredovane informacije o zdravstveni ustreznosti in skladnosti pitne vode, potencialno izrečenih izrednih ukrepih, omejitvah uporabe in sestavi pitne vode v smislu nekaterih fizikalno – kemijskih lastnosti (trdota, vsebnost nekaterih kationov, anionov ipd.).

 

NAČINI OBVEŠČANJA ZA LETO 2024 SO PODANI V SPODNJI TABELI:

 

ČL. UREDBE

VZROK ZA OBVEŠČANJE

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN(I) OBVEŠČANJA

 12.

Pitna voda je neskladna ali zdravstveno neustrezna zaradi interne vodovodne napeljave posameznih objektov

Čim prej oz. najpozneje v treh dneh  lastnika oz. upravljavca ali upravnika1objekta.

Če je potrebno razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode, pa najpozneje v dveh urah

Osebno:

1. po e-pošti ali

2. po telefonu (SMS, ustno)

 17.

Ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Ob začetku veljavnosti ukrepa, a najpozneje v dveh urah uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo in vse lastnike zasebnega vodovoda2

(obvešča se vsak dan do preklica ukrepa)3

1. Radio Triglav in ATM TV

2. www.komunala-kg.si

3. Osebno (po e-pošti, po telefonu (SMS, ustno)

 17.

Ukrep prekinitve oskrbe s pitno vodo

Takoj, ko je mogoče, a najpozneje v 24 urah po prekinitvi oskrbe uporabnike javne službe

www.komunala-kg.si

 22.

Lastnik oz. upravljavec  ali upravnik prednostnih prostorov4  ugotovi

neskladnost  pitne vode

Takoj obvesti uporabnike pitne vode v prednostnih prostorih4. Takojšnja obveščenost uporabnikov pitne vode je še posebej pomembna, če je potrebno razglasiti ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Določi lastnik oz. upravljavec ali upravnik prednostnih prostorov4.

 

Način obveščanje mora biti učinkovit in sledljiv

 31.

V slučaju da Ministrstvo za zdravje RS upravljavcu vodovoda(ov) izda dovoljenje za odstopanje od mejnih vrednosti parametrov v pitni vodi, določenih s Prilogo 1 (del B) Uredbe

Na dan pridobitve dovoljenja, a najpozneje v sedmih dneh upravljavec vodovoda obvesti uporabnike javne službe ali vse lastnike zasebnega vodovoda2

1. Radio Triglav in ATM TV

2. www.komunala-kg.si

3. Osebno (po e-pošti, po telefonu (SMS, ustno)

 

 

 

Splošni podatki o vodovodih, kjer se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora, najnovejših rezultatih spremljanja pitne vode ter informacija o trdoti, ter nekaterih fizikalno – kemijskih parametrih pitne vode

                         www.komunala-kg.si

 

 

1: Lastnik oz. upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti vse uporabnike pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

 

2: Zasebni vodovod je vodovod, kjer se oskrba s pitno vodo izvaja izven javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora in jo upravlja pravna ali fizična oseba. Na podlagi navedenega lahko upravljavec javne službe oskrbe s pitno vodo posreduje samo določena priporočila strokovnih inštitucij (NIJZ RS, NLZOH, Ministrstvo za zdravje RS) za ravnanje oz. priporočene ukrepe.

 

3: Če se ukrep omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode izvaja več kot dva tedna, se lahko radijsko obveščanje po dveh tednih nadomesti s tedenskim obveščanjem. Uporabnike javne službe oskrbe s pitno vodo ali vse lastnike zasebnega vodovoda se obvesti tudi o prenehanju izvajanja ukrepa omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode. Lastnik oz. upravljavec ali upravnik objekta je odgovoren, da obvesti o neskladnosti pitne vode v objektu in jim posreduje ustrezna navodila.

 

4: Prednostni  prostori so objekti z uporabniki, ki so potencialno izpostavljeni tveganjem, povezanim s pitno vodo kot so bolnišnice, zdravstveni zavodi, domovi za starejše, vrtci, šole, drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, stavbe z nastanitvenimi zmogljivostmi, restavracije, bari, športni centri in ustanove za prostočasne dejavnosti in rekreacijo, zavodi za prestajanje kazni, sanitarni objekti v sklopu kampov in podobno (14. tč. 2. čl. Uredbe).

 

 

Prijavite se na e-novice in bodite med prvimi obveščenimi.